Persónuvernd

Almennt
Atmos Cloud er umhugað um friðhelgi einkalífs, persónuvernd og öryggi gagna og hefur því sett sér stefnu um meðferð persónuupplýsinga með það að markmiði að tryggja rétta og lögmæta meðhöndlun slíkra upplýsinga. Í persónuverndarstefnu þessari viljum við gera þér grein fyrir hvernig söfnun, geymslu og vinnslu upplýsinga er háttað. Við vinnum aðeins með persónuupplýsingar þínar í lögmætum tilgangi eða samkvæmt upplýstu samþykki.

Ábyrgðaraðili
Atmos Cloud ehf., kt. 630320-0890, Dugguvogi 42, 104 Reykjavík er ýmist ábyrgðaraðili eða vinnsluaðili fyrir þeirri vinnslu persónuupplýsinga sem fram fer í tengslum við þjónustu Atmos Cloud.

Vinnsla persónuupplýsinga
Atmos Cloud vinnur persónuupplýsingar bæði sem ábyrgðaraðili vegna upplýsinga starfsmanna og viðskiptavina sinna sem fyrirtækinu er skylt að vinna í samræmi við lög og reglur, samninga, samþykki hins skráða eða vegna annarra lögmætra hagsmuna ábyrgðaraðila en einnig sem vinnsluaðili fyrir viðskiptavini samkvæmt samningum, samþykki hins skráða eða vegna annarra lögmætra hagsmuna.

Atmos Cloud vinnur persónuupplýsingar um viðskiptavini sína í þrennskonar tilgangi; til að veita þeim aðgang að þjónustu í samræmi við ákvæði skilmála og eða viðskiptasamninga, til að tryggja að þjónusta sé löguð að þeirra þörfum og til að miðla til þeirra upplýsingum í markaðslegum tilgangi.

Atmos Cloud vinnur einungis persónuupplýsingar sem nauðsynlegar eru til að veita þjónustu hverju sinni og að því marki sem lög og reglur heimila.

Miðlun til þriðju aðila
Atmos Cloud mun ekki nýta þær persónuupplýsingar sem fyrirtækinu er treyst fyrir í öðrum tilgangi en greint hefur verið frá. Atmos Cloud leitast við að geymslutími upplýsinga sé aldrei lengri en nauðsynlegt er til uppfyllingar á þjónustusamningum.

Atmos Cloud miðlar ekki persónuupplýsingum til þriðja aðila nema að fengnu samþykki, í samræmi við ákvæði skilmála, viðskiptasamninga eða samkvæmt lagaskyldu eða dómsúrskurði.

Í því skyni að uppfylla skyldur gagnvart viðskiptavinum kann Atmos Cloud að vera nauðsynlegt að miðla persónugreinanlegum upplýsingum til þjónustuaðila, t.d. hýsingaraðilar UT-búnaðar og fjarskiptafyrirtækja.

Öryggi persónuupplýsinga
Atmos Cloud viðhefur viðeigandi öryggisráðstafanir í því skyni að hindra að persónuupplýsingar glatist, breytist, verði birtar eða aðgangur veittur að þeim í leyfisleysi. Aðgangur að upplýsingunum er auk þess takmarkaður við þá aðila sem nauðsyn ber til og sem eru bundnir trúnaðarskuldbindingu.

Ef upp kemur öryggisbrestur sem hefur áhrif á persónuupplýsingar munum við tilkynna slíkt til Persónuverndar og eftir atvikum til annarra aðila eftir því sem lög mæla fyrir um.

Hægt er senda skriflega fyrirspurn eða athugasemdir til fyrirtækisins vegna meðferðar persónuupplýsinga á netfangið personuvernd@atmos.is. Ef þú telur þig ekki fá úrlausn þinna mála hjá Atmos Cloud er þér ávallt heimilt að beina kvörtun til Persónuverndar (vefsíða: www.personuvernd.is).

Persónuverndaryfirlýsing þessi var samþykkt þann 29.06.2022.

Persónuverndarstefna okkar er í stöðugri skoðun og því kann þessari persónuverndaryfirlýsingu að verða breytt. Við munum birta allar slíkar breytingar á vefsíðu okkar.